صبح میشود

من را از این طوفان های سیاه گزندی نیست روزگار
صبح که سر رسد ، بارانت هم دل انگیزتر میشود
صبح میشود

Advertisements